Saksliste og dokumenter til årsmøtet for 2018

Her er sakslista og årsmøtepapirene som skal behandles på årsmøtet i Drammens Seilforening onsdag 27. mars. Møtet er på Løkta klokka 1830.

Det har ikke inkommet forslag til styret. Strategiplanen er oppdatert, først og fremst fordi vi har slått oss sammen med Svelvik SF. Endringer er markert med rød skrift.

Komplett sett med årsmøtedokumenter kan du laste ned her.

Agenda for årsmøtet 2018

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning
 5. Regnskap og revisjonsberetning
 6. Innkomne forslag.
 7. Strategiplan.
 8. Fastsette medlemskontingent og fullmakt treningsavgift for gruppenes aktivitet.
 9. Budsjett 2017.
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 11. Valg:
 • Leder (1år) og nestleder
 • Fire styremedlemmer og ett varamedlem.
 • Styremedlemmene velges som ledere til foreningens grupper i henhold til organisasjonsplanen. Styremedlemmene og nestleder kan innstilles for to år, men er uansett på valg hvert år.
 • Øvrige valg i henhold til vedtatte organisasjonsplan, jf. pkt. 10.
 • To revisorer. 
 • Representanter til ting og møter - gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
 • 2 DSF-medlemmer til rådet, se § 19 – (4)

Publisert: 20.03.19

 

Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no