Strategiplan 2017 - 2020

Last ned strategiplanen her.

Formål

Formålet med Drammen Seilforening er nedfelt i DSF lover. Formålet med DSF er:

 • Å fremme seilsport og friluftsliv i sunne former, og å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

Seilglede – først og fremst

Forklaring til visjonen:

Seilglede er et positivt ladet ord, som appellerer til følelsene. Det uttrykker vel det som gjør at vi driver med dette, at vi skal ha det gøy, trives og gjøre noe vi liker uavhengig nivå på seilingen vår. Når ordet ligger inne i en visjon, er det forpliktende – det er noe vi skal strekke oss etter hele tiden, og det vil være veldig retningsførende, omtrent som et fyrtårn.

«Først og fremst», har en todelt betydning. Den første betydningen er at dette understreker at seilglede er viktig for oss, at det er dette vi setter først.

Den andre er at det spiller på ambisjoner for oss som seilere og for oss som forening. Vi ønsker å ligge litt foran – helst først. På regattabanen – på aktiviteter, på klubbdrift osv.

Misjon

Drammen Seilforening skal være det naturlige førstevalget for innbyggere i Drammens regionen som er interesserte i seilbåtlivet og/eller eilsport. Klubben skal gjennom sine medlemmer, arrangementer og anlegg gi et trygt og inkluderende miljø med rom for de fleste ambisjonsnivåer.

Strategien i hovedtrekk

Drammen seilforening skal nå sin visjon, misjon og formål ved å satse målbevisst på flere områder samtidig, for å være det naturlige førstevalget for både seilinteressert ungdom, turseilere og seilere med ambisjoner på regattabanen på nasjonalt nivå.

Foreningen har noen fortrinn og forutsetninger vi må utnytte og utvikle for å lykkes:

 • Et svært godt havneanlegg på Solum – fullverdig idrettsanlegg
 • Et fantastisk sted i Seilkroa på Rødtangen, inklusive bryggeanlegg
 • Diversitet i medlemsmassen
 • Et stort antall seilere med bred erfaring og store kunnskaper
 • Mange nye og nysgjerrige medlemmer
 • En medlemsmasse med stor kompetanse på mange områder, og med et stort nettverk.
 • Et levende ungdoms- og jollemiljø på Rødtangen.
 • Et antall ildsjeler som legger betydelig innsats
 • Medlemmer som sportslig har hevdet seg godt på nasjonalt nivå i mange år.
 • En levende seniorgruppe som har vist seg å bidra sterkt til å skape er godt miljø, og til praktiske oppgaver.
 • Et forholdsvis rimelig prisnivå.

Noen sentrale momenter for strategien:

 • Økt innsats for å bygge en klubbkultur og øke stoltheten og samhørighetsfølelsen blant medlemmene
 • Vi skal jobbe målbevisst for å gjøre foreningen til et sted for glede og trivsel
 • Gi et økt aktivitetstilbud til medlemmene og engasjere flere i aktivitetene.
 • Jobbe for å gjøre DS til regionens førstevalg for seilaktiviteter med større vekt på å nå seilinteresserte utenfor klubben,
 • Satse på kurs og opplæring for klubbens medlemmer og utenforstående
 • Langsiktig og nøktern forretningsdrift, for å holde kostnadene nede
 • Lavterskeltilbud både med hensyn til deltagelse, kunnskaper og kostnader
 • Knytte foreningen tettere til idrettskretsen, og utnytte de ressursene idrettsforbundet har å tilby.
 • Arbeide aktivt og målrettet for å skaffe pengestøtte og andre bidrag til foreningen, ved å søke støtteordninger, legater og andre mulige kilder

Strategien med mål og veivalg er bygget opp rundt 6 satsningsområder:

 1. Foreningens anlegg
 2. Juniorsatsing/jollemiljø
 3. Turseiling/seilbåtlivet
 4. Seilsport
 5. Kompetanse
 6. Sosialt klubbmiljø

Foreningens anlegg

Prisnivå
Sommer- og vinterhavn som med mål om å ligge på gjennomsnitt eller under prisene for plasser i Oslofjorden. Miljøet, servicenivået og kostnadene skal gjøre at det også i 2020 er ventelister på mer enn 10 båter som ønsker båtplass.

Utnyttelse og tilpasninger til nye tider
Endringene i båtstørrelser og dyptgående må møtes med tiltak som kan gjøre havnen mer fleksibel.

Vedlikeholdsstrategi
Etterslep med store vedlikeholdsprosjekter bør unngås. Strategi for å sikre penger til vedlikehold, og priser må gjenspeile dette.

Tilpasninger for økt ungdoms og jolleaktivitet
Det er et uttrykt ønske, og en del av denne strategien å få til et levende og aktivt barne- og ungdomsmiljø med jolleseiling på Solumstrand. Tilstrekkelig areal og lagerplass for utstyr som trengs til aktiviteten må sikres.

Rødtangen
Rødtangen er foreningens sparekasse og base for en fantastisk ungdomssatsing, og må utvikles videre i den retningen. Det er ønskelig med tiltak som gjør havnen mer overnattingsvennlig med hensyn til sjø og vind. Vi bør også utvikle og forbedre anlegget med hensyn til sosiale aktiviteter, slik at det blir attraktivt å være der.

Juniorsatsing/jollemiljø

Juniorgruppa skal stimuleres til å fortsette den sterke utviklingen i medlemsmasse og aktivitet med Rødtangen-anlegget som en ramme/arena. Målet er å vedlikeholde og styrke jollemiljøet og tilbudet til barn og unge.

Med det store befolkningsgrunnlaget i Drammen og nabokommunene ønsker vi å satse på et tilsvarende sterkt og levedyktig barne- og ungdomstilbud også på Solumstrand. Der har vi et fullverdig idrettsanlegg, som er meget egnet til dette, men vi må passe på å disponere arealene våre på en måte som gjør at en slik utvikling er mulig.

Det er også avgjørende at en slik satsning kommer i tillegg til Rødtangen-miljøet, og ikke går på bekostning av det.

Turseiling/seilbåtlivet

De fleste medlemmene i Drammen seilforening er medlem og har båt for å nyte gledene ved å være på tur i seilbåt.

DS tenker seg to hovedmål innen turseiling. Det ene er å satse på mer sosial kontakt mellom medlemmene ved turseiling. Dette går rett inn i strategien om å styrke klubbfølelsen og det sosiale miljøet.

Det andre målet er økt satsing på kunnskap- og kompetanseheving. Dette går i inngrep med satsing på kurs. Vi tror at aktivitet genererer økt aktivitet.

Seilsport

Seilere fra Drammen seilforening er relativt aktive i kjølbåtmiljøet, enten med egen båt eller som skipper og mannskap på andre båter, men likevel oppleves en synkende deltagelse, ikke minst i Drammens Cup. Foreningen ønsker å øke fokus og status ved det å seile regatta.

Det er et mål å øke det normale antallet deltagerbåter i Drammens Cup til minst 10 eller fler

Vi må sette i gang tiltak for å rekruttere nye medlemmer, både båteiere, og folk som bare har seilinteresse, og kan tenke seg å være med å seile. Å annonsere, rekruttere og kurse både nåværende klubbmedlemmer, og nye utenfra bør bidra til dette. Noe organisert trening kan også være en vei å gå i fremtiden.

Medlemmer fra jollemiljøet i klubben stimuleres også til å delta i kjølbåtseilingen, kanskje som team på foreningens båt. Denne kan for øvrig også brukes i opplæring og være et tilbud til medlemmer som ikke har egen båt.

Selv om vi er bundet av idrettens regler for offisielle regattaer, bør seilasene i vår regi være innrettet som lavterskeltilbud, der de formelle kravene er litt lempelige.

Kompetanseuvikling

Foreningen har et stort uutnyttet potensiale når det gjelder kurs, opplæring og kompetanseutvikling.

Vi ønsker å sette i gang kursvirksomhet, rettet både mot medlemmer, deres medseilere og det eksterne markedet. Vi skal gjøre DS til et naturlig førstevalg for alle seilinteresserte å hente kunnskap. Det kan være vårt viktigste rekrutteringsverktøy i fremtiden.

Kursvirksomheten er også et middel til å øke aktivitetene og engasjere medlemmene.

Klubbmiljø

Det sosiale klubbmiljøet er en av bærebjelkene, og det viktigste målet med Drammens Seilforening. Det er et forholdsvis godt sosialt klubbmiljø i DS, selv om det til tider kan være en del spenninger og havnesnakk som bidrar i negativ retning. Seniorene, som har laget organiserte treff på Løkta, er blitt en betydelig positiv kraft for det sosiale miljøet.

Mange vil trives enda bedre dersom vi kan tilby et godt sosialt miljø.

Vi må erkjenne at både medlemmer og tillitsvalgte driver denne aktiviteten for å ha det hyggelig og ha gode opplevelser. Derfor skal vi bestrebe oss på å skape et godt miljø og en god tone i havna og i virksomheten vår.

Vi skal alle bidra til å bilegge strid, og være imøtekommende så langt det er praktisk mulig. Dette bør gjelde alle medlemmer, ikke bare styret. Vi erkjenner også at foreningen er drevet av frivillige på dugnadsbasis, og at vi derfor ikke kan forvente like «profesjonell» og «punktlig» utførelse som man kan i arbeidslivet.

Det er et kjent psykologisk fenomen at vi «får mer av det vi snakker om». Dersom vi snakker mye negativt, og klager mye, og stadig fremholder at det er dårlig miljø, så blir dette selvoppfyllende.

Og motsatt: framsnakking virker!

Vi skal sterkt vektlegge utvikling og vedlikehold av et godt sosialt miljø, og det er et mål å knytte jolle og ungdomsmiljøet tettere sammen med klubbens øvrige seilere,

Publisert: 31.03.17


Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no