Saksliste og dokumenter til årsmøtet for 2018

Her er sakslista og årsmøtepapirene som skal behandles på årsmøtet i Drammens Seilforening onsdag 27. mars. Møtet er på Løkta klokka 1830

Komplett sett med årsmøtedokumenter kan du laste ned her.

Publisert: 20.03.19

Les mer


Slik sender du faktura til oss

Vi har satt opp noen enkle rutiner for deg som leverandør når du vil fakturere oss for tjenester eller produkter. Følger du dem, er vil du få betaling greit og enkelt, og det blir mye enklere for oss også, som driver en frivillig forening, uten daglige ansatte til å følge opp.

Publisert: 18.06.18

Les mer


Kontaktpersoner i Drammens Seilforening

Styret i Drammen Seilforening

 

Leder:

Raymond Dahlen

mob. 920 87 640
raymond@waypoint.no

Nestleder:

Torbjørn Almeland

907 16 233
torbjorn.almeland@ebnett.no

 

Informasjon/Sekretær:

Ole Peder Bjørsom

454 11 548
ole-peder@modellseiling.org

Økonomiansvarlig:

Lars Erik Hilsen

995 59 836
lars.erik.hilsen@gmail.com

 

Havnesjef:

John Grinde

911 97 707
john.grinde@online.no

Regattasjef

Øyvind Jelstad

977 48 392
oyvind@jelstad.org

 

Leder i junioravdelingen/TIK

Henrik Gautneb

905 84 586
gautneb@gmail.com

Eiendoms- og materiellansvarlig

Svenn Erik Hansen

934 48 476
sehansen77@gmail.com 

 

Turskipper

Per Arvid Hennum

911 90 260
phe@nom.no

 

Sekretær i junioravdelingen

Gry Brudevoll

934 02 989
gry.brudevoll@getmail.no

Havn og havneplasser

Alle henvendelser om havneplasser rettes til havnesjef John Grinde, tlf 911 97 707, john.grinde@online.no


Utleie av klubbhuset

Alle henvendelser om leie av seilforeningens klubbhus “Løkta” må rettes til Bente Avdal, tlf 918 05 357, bente.avdal@gmail.com

Faktura og betaling

Hvis du har spørsmål om fakturaer, betaling eller andre økonomispørsmål til klubben, ta kontakt medLars Erik Hilsen, tlf 995 59 836  lars.erik.hilsen@gmail.com

Publisert: 09.03.18


Strategiplan 2017 - 2020

Last ned strategiplanen her.

Formål

Formålet med Drammen Seilforening er nedfelt i DSF lover. Formålet med DSF er:

 • Å fremme seilsport og friluftsliv i sunne former, og å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

Seilglede – først og fremst

Forklaring til visjonen:

Seilglede er et positivt ladet ord, som appellerer til følelsene. Det uttrykker vel det som gjør at vi driver med dette, at vi skal ha det gøy, trives og gjøre noe vi liker uavhengig nivå på seilingen vår. Når ordet ligger inne i en visjon, er det forpliktende – det er noe vi skal strekke oss etter hele tiden, og det vil være veldig retningsførende, omtrent som et fyrtårn.

«Først og fremst», har en todelt betydning. Den første betydningen er at dette understreker at seilglede er viktig for oss, at det er dette vi setter først.

Den andre er at det spiller på ambisjoner for oss som seilere og for oss som forening. Vi ønsker å ligge litt foran – helst først. På regattabanen – på aktiviteter, på klubbdrift osv.

Misjon

Drammen Seilforening skal være det naturlige førstevalget for innbyggere i Drammens regionen som er interesserte i seilbåtlivet og/eller eilsport. Klubben skal gjennom sine medlemmer, arrangementer og anlegg gi et trygt og inkluderende miljø med rom for de fleste ambisjonsnivåer.

Strategien i hovedtrekk

Drammen seilforening skal nå sin visjon, misjon og formål ved å satse målbevisst på flere områder samtidig, for å være det naturlige førstevalget for både seilinteressert ungdom, turseilere og seilere med ambisjoner på regattabanen på nasjonalt nivå.

Foreningen har noen fortrinn og forutsetninger vi må utnytte og utvikle for å lykkes:

 • Et svært godt havneanlegg på Solum – fullverdig idrettsanlegg
 • Et fantastisk sted i Seilkroa på Rødtangen, inklusive bryggeanlegg
 • Diversitet i medlemsmassen
 • Et stort antall seilere med bred erfaring og store kunnskaper
 • Mange nye og nysgjerrige medlemmer
 • En medlemsmasse med stor kompetanse på mange områder, og med et stort nettverk.
 • Et levende ungdoms- og jollemiljø på Rødtangen.
 • Et antall ildsjeler som legger betydelig innsats
 • Medlemmer som sportslig har hevdet seg godt på nasjonalt nivå i mange år.
 • En levende seniorgruppe som har vist seg å bidra sterkt til å skape er godt miljø, og til praktiske oppgaver.
 • Et forholdsvis rimelig prisnivå.

Noen sentrale momenter for strategien:

 • Økt innsats for å bygge en klubbkultur og øke stoltheten og samhørighetsfølelsen blant medlemmene
 • Vi skal jobbe målbevisst for å gjøre foreningen til et sted for glede og trivsel
 • Gi et økt aktivitetstilbud til medlemmene og engasjere flere i aktivitetene.
 • Jobbe for å gjøre DS til regionens førstevalg for seilaktiviteter med større vekt på å nå seilinteresserte utenfor klubben,
 • Satse på kurs og opplæring for klubbens medlemmer og utenforstående
 • Langsiktig og nøktern forretningsdrift, for å holde kostnadene nede
 • Lavterskeltilbud både med hensyn til deltagelse, kunnskaper og kostnader
 • Knytte foreningen tettere til idrettskretsen, og utnytte de ressursene idrettsforbundet har å tilby.
 • Arbeide aktivt og målrettet for å skaffe pengestøtte og andre bidrag til foreningen, ved å søke støtteordninger, legater og andre mulige kilder

Strategien med mål og veivalg er bygget opp rundt 6 satsningsområder:

 1. Foreningens anlegg
 2. Juniorsatsing/jollemiljø
 3. Turseiling/seilbåtlivet
 4. Seilsport
 5. Kompetanse
 6. Sosialt klubbmiljø

Foreningens anlegg

Prisnivå
Sommer- og vinterhavn som med mål om å ligge på gjennomsnitt eller under prisene for plasser i Oslofjorden. Miljøet, servicenivået og kostnadene skal gjøre at det også i 2020 er ventelister på mer enn 10 båter som ønsker båtplass.

Utnyttelse og tilpasninger til nye tider
Endringene i båtstørrelser og dyptgående må møtes med tiltak som kan gjøre havnen mer fleksibel.

Vedlikeholdsstrategi
Etterslep med store vedlikeholdsprosjekter bør unngås. Strategi for å sikre penger til vedlikehold, og priser må gjenspeile dette.

Tilpasninger for økt ungdoms og jolleaktivitet
Det er et uttrykt ønske, og en del av denne strategien å få til et levende og aktivt barne- og ungdomsmiljø med jolleseiling på Solumstrand. Tilstrekkelig areal og lagerplass for utstyr som trengs til aktiviteten må sikres.

Rødtangen
Rødtangen er foreningens sparekasse og base for en fantastisk ungdomssatsing, og må utvikles videre i den retningen. Det er ønskelig med tiltak som gjør havnen mer overnattingsvennlig med hensyn til sjø og vind. Vi bør også utvikle og forbedre anlegget med hensyn til sosiale aktiviteter, slik at det blir attraktivt å være der.

Juniorsatsing/jollemiljø

Juniorgruppa skal stimuleres til å fortsette den sterke utviklingen i medlemsmasse og aktivitet med Rødtangen-anlegget som en ramme/arena. Målet er å vedlikeholde og styrke jollemiljøet og tilbudet til barn og unge.

Med det store befolkningsgrunnlaget i Drammen og nabokommunene ønsker vi å satse på et tilsvarende sterkt og levedyktig barne- og ungdomstilbud også på Solumstrand. Der har vi et fullverdig idrettsanlegg, som er meget egnet til dette, men vi må passe på å disponere arealene våre på en måte som gjør at en slik utvikling er mulig.

Det er også avgjørende at en slik satsning kommer i tillegg til Rødtangen-miljøet, og ikke går på bekostning av det.

Turseiling/seilbåtlivet

De fleste medlemmene i Drammen seilforening er medlem og har båt for å nyte gledene ved å være på tur i seilbåt.

DS tenker seg to hovedmål innen turseiling. Det ene er å satse på mer sosial kontakt mellom medlemmene ved turseiling. Dette går rett inn i strategien om å styrke klubbfølelsen og det sosiale miljøet.

Det andre målet er økt satsing på kunnskap- og kompetanseheving. Dette går i inngrep med satsing på kurs. Vi tror at aktivitet genererer økt aktivitet.

Seilsport

Seilere fra Drammen seilforening er relativt aktive i kjølbåtmiljøet, enten med egen båt eller som skipper og mannskap på andre båter, men likevel oppleves en synkende deltagelse, ikke minst i Drammens Cup. Foreningen ønsker å øke fokus og status ved det å seile regatta.

Det er et mål å øke det normale antallet deltagerbåter i Drammens Cup til minst 10 eller fler

Vi må sette i gang tiltak for å rekruttere nye medlemmer, både båteiere, og folk som bare har seilinteresse, og kan tenke seg å være med å seile. Å annonsere, rekruttere og kurse både nåværende klubbmedlemmer, og nye utenfra bør bidra til dette. Noe organisert trening kan også være en vei å gå i fremtiden.

Medlemmer fra jollemiljøet i klubben stimuleres også til å delta i kjølbåtseilingen, kanskje som team på foreningens båt. Denne kan for øvrig også brukes i opplæring og være et tilbud til medlemmer som ikke har egen båt.

Selv om vi er bundet av idrettens regler for offisielle regattaer, bør seilasene i vår regi være innrettet som lavterskeltilbud, der de formelle kravene er litt lempelige.

Kompetanseuvikling

Foreningen har et stort uutnyttet potensiale når det gjelder kurs, opplæring og kompetanseutvikling.

Vi ønsker å sette i gang kursvirksomhet, rettet både mot medlemmer, deres medseilere og det eksterne markedet. Vi skal gjøre DS til et naturlig førstevalg for alle seilinteresserte å hente kunnskap. Det kan være vårt viktigste rekrutteringsverktøy i fremtiden.

Kursvirksomheten er også et middel til å øke aktivitetene og engasjere medlemmene.

Klubbmiljø

Det sosiale klubbmiljøet er en av bærebjelkene, og det viktigste målet med Drammens Seilforening. Det er et forholdsvis godt sosialt klubbmiljø i DS, selv om det til tider kan være en del spenninger og havnesnakk som bidrar i negativ retning. Seniorene, som har laget organiserte treff på Løkta, er blitt en betydelig positiv kraft for det sosiale miljøet.

Mange vil trives enda bedre dersom vi kan tilby et godt sosialt miljø.

Vi må erkjenne at både medlemmer og tillitsvalgte driver denne aktiviteten for å ha det hyggelig og ha gode opplevelser. Derfor skal vi bestrebe oss på å skape et godt miljø og en god tone i havna og i virksomheten vår.

Vi skal alle bidra til å bilegge strid, og være imøtekommende så langt det er praktisk mulig. Dette bør gjelde alle medlemmer, ikke bare styret. Vi erkjenner også at foreningen er drevet av frivillige på dugnadsbasis, og at vi derfor ikke kan forvente like «profesjonell» og «punktlig» utførelse som man kan i arbeidslivet.

Det er et kjent psykologisk fenomen at vi «får mer av det vi snakker om». Dersom vi snakker mye negativt, og klager mye, og stadig fremholder at det er dårlig miljø, så blir dette selvoppfyllende.

Og motsatt: framsnakking virker!

Vi skal sterkt vektlegge utvikling og vedlikehold av et godt sosialt miljø, og det er et mål å knytte jolle og ungdomsmiljøet tettere sammen med klubbens øvrige seilere,

Publisert: 31.03.17


Hvordan bli medlem i Drammens Seilforening?

​Det er enkelt å melde seg inn i vår forening fordi vi er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund.

Alle som vil bli medlem av en idrettsforening kan gjøre det ved å gå inn på medlemsportalen “Min Idrett”.

Hvis du er bruker av Min idrett fra før, er det bare å logge seg inn og velge fanen “Medlemskap”. Da ser du hvilke idrettsforeninger du er medlem i fra før, og du kan finne nye foreninger å bli medlem av - for eksempel Drammens Seilforening.

Hvis du ikke er medlem i noen idrettsforening, eller ikke har brukt “Min idrett” før, må du registrere deg som bruker først.

I “Min Idrett” kan du alltid logge deg på og vedlikeholde dine egne medlemsopplysninger. Hvis du for eksempel flytter, eller får ny epostadresse.

Hvis du ikke får til noe av dette, kan du som siste utvei sende en epost til leder@dsf.no

Publisert: 31.03.17


Referat fra årsmøtet 8. mars 2017

Last ned referatet.

Publisert: 31.03.17


Saksliste til årsmøtet 8. mars

Årsmøtet avholdes på Løkta på Solumstrand onsdag 8. mars klokka 1830. Her kan du laste ned alle saksdokumentene.

Publisert: 25.02.17

Les mer


Lover for Drammens Seilforening

LOV FOR DRAMMENS SEILFORENING

Last ned Lov for Drammens seilforening vedtatt 16. mars 2016

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål å fremme seilsport og friluftsliv i sunne formerer, og å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer, herunder Vestfold Seilting.[1]

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Buskerud idrettskrets, hører hjemme i Drammen kommune, og er medlem av Buskerud idrettsråd[2].

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs,tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og fårvirkning når den er mottatt. For å bli fritatt for kontingent kommende år må utmeldingen skje innen 1. januar.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

(11) Medlemmer eller andre som i særlig grad har øvet spesiell innsats overfor Drammens Seilforening og dens medlemmer, kan etter vedtak med simpelt flertall i foreningens generalforsamling utnevnes til æresmedlem og/eller tildeles foreningens hederstegn.

Forslag til slike utnevnelser kan kun vedtas av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra både foreningens styre og råd, samt etter prosedyrer og kriterier som fremkommer i egne statutter for utnevnelse av æresmedlem og tildeling av hederstegn vedtatt av foreningens generalforsamling.

(12) Æresmedlemskap i Drammens Seilforening gir ingen spesielle rettigheter ut over rett til livslangt medlemskap fritatt for medlemskontingent, regnet fra tildelingstidspunktet for æresbevisningen.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.[3] Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:[4]

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[5] eller ved fjernmøte[6]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av

vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[7]

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned[8].

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

(7) Kjøp og/eller avhending av faste eiendommer og anlegg, skal bare kunne vedtas dersom saken har blitt fremmet med likelydende tekst og vedtatt på 2 påfølgende årsmøter eller ekstraordinær generalforsamling vedtatt av årsmøtet. Forslagstiller må sørge for at saksframlegget er velbegrunnet og grundig utredet før det kan legges fram på årsmøte/generalforsamling første gang. I god tid før 2. gangs behandling skal foreningens medlemmer gis tilstrekkelig informasjon om forslaget, og om nødvendig tas med på råd.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal[9]:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.[10]

7. Behandle styrets forslag til handlingsplan for kommende sesong.

8. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[11]

9. Vedta idrettslagets budsjett.

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[12]

11. Foreta følgende valg:[13]

a) Leder (1år) og nestleder

b) Fire styremedlemmer og ett varamedlem.

Styremedlemmene velges som ledere til foreningens grupper i henhold til organisasjonsplanen. Styremedlemmene og nestleder kan innstilles for to år, men er uansett på valg hvert år.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatte organisasjonsplan, jf. pkt. 10.

d) To revisorer.[14]

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

g) 2 DSF-medlemmer til rådet, se § 19 – (4)

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Forslag på kandidater til valg må være fulgt av bekreftelse på at vedkommende kandidat er villig til å motta valg.

Blir det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge medlemmer av styret utenfor vanlig tur, gis styret myndighet til å peke ut nytt medlem inntil neste årsmøte.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer

e) Simpelt flertall i rådet.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet[15] mellom årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere idrettslaget utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[16]

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten[17].

g) Styret skal arrangere medlemsmøter når styret finner det ønskelig.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 19 Grupper og komiteer

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt.10.

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

c) Det årlige møtet skal:[18]

i. Behandle regnskap.

ii. Behandle gruppens årsberetning.

iii. Fastsette budsjett.

iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

(4) Rådet

Rådet består av tidligere formenn (ledere), og to medlemmer som velges av årsmøtet. Rådet har ingen besluttende myndighet, men skal fungere som rådgivende organ for styret i den grad styret eller lederen finner det ønskelig. Rådet velger selv årlig en rådsleder som innkaller til rådsmøter ved behov, eventuelt etter henstilling fra styret eller lederen. Styret kan henstille til rådet eller rådsmedlemmer å delta i styremøter, og omvendt.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Fotnoter:

[1] Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

[2] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

[3] Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.

[4] Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

[5] For eksempel per e-post.

[6] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[7] Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.

[8] Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.

[9] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[10] Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

[11] Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.

[12] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

[13] Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

[14] Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

[15] Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

[16] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.

[17] Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

[18] Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).

Publisert: 01.02.17

Les mer


ny info fra lars erik

starten

Publisert: 20.12.16

Les mer


Dette er en overskrift fra info-kanalen

​"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Publisert: 13.12.16

Les mer


Overskrift for å testet 1

​"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Publisert: 13.12.16

Les mer


Overskrift for å teste

​"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Publisert: 13.12.16

Les mer


Drammens Seilforening, Postboks 1025, 3037 Drammen, leder@dsf.no